املاک خاوران و آذران

واحد مسکونی خاوران تبریز
فروش
165میلیون تومان
950921
خاوران تبریز
Area: 102m2
1
3
واحد مسکونی خاوران تبریز
پیش فروش
440میلیون تومان
950865
خاوران تبریز
Area: 230m2
1
تعریف نشده
واحد مسکونی خاوران تبریز
پیش فروش
189میلیون تومان
950651
خاوران تبریز
Area: 105m2
1
تعریف نشده
قطعه مسکونی خاوران
فروش
430میلیون تومان
950033
خاوران تبریز
Area: 330m2
نامشخص
نامشخص
قطعه مسکونی خاوران تبریز
فروش
505میلیون تومان
950906
خاوران تبریز
Area: 389m2
نامشخص
نامشخص
زمین مسکونی خاوران
فروش
499میلیون تومان
950880
خاوران تبریز
Area: 384m2
نامشخص
نامشخص
زمین
فروش
775میلیون تومان
950001
محدوده دهیاری
Area: 3100m2
ندارد
ندارد
زمین مسکونی خاوران تبریز
فروش
490میلیون تومان
950114
خاوران تبریز
Area: 392m2
نامشخص
نامشخص
قطعه مسکونی خاوران
فروش
510میلیون تومان
950939
خاوران تبریز
Area: 378m2
نامشخص
نامشخص
قطعه مسکونی خاوران
فروش
530میلیون تومان
خاوران تبریز
Area: 378m2
نامشخص
نامشخص
امتیاز فاز یک خاوران
فروش
72میلیون تومان
950248
خاوران تبریز
Area: 190m2
نامشخص
نامشخص
مسکونی خاوران تبریز
فروش
365میلیون تومان
950726
خاوران تبریز
Area: 314m2
نامشخص
نامشخص
قطعه مسکونی خاوران تبریز
فروش
499میلیون تومان
950883
خاوران تبریز
Area: 384m2
نامشخص
نامشخص
زمین مسکونی خاوران تبریز
فروش
445میلیون تومان
950898
خاوران تبریز
Area: 387m2
نامشخص
نامشخص
واحد مسکونی خاوران تبریز
پیش فروش
188میلیون تومان
950842
خاوران تبریز
Area: 105m2
1
تعریف نشده
قطعه مسکونی خاوران
فروش
350میلیون تومان
950389
خاوران تبریز
Area: 350m2
نامشخص
نامشخص
امتیاز فاز دو خاوران تبریز
فروش
27 میلیون تومان
950250
خاوران تبریز
Area: 190m2
نامشخص
نامشخص
Toggle

Header styles

Layouts

Reset default